ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/2560
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
สสจ.พัทลุง
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      “ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆ คน หลายๆ ทางด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทำลายความเจริญและความสำเร็จของการงาน
พระบรมราโชวาทของ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2533)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
3. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา เปิดวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH   สสจ.พัทลุง

4. การประกาศเจตจำนงสุจริต

     ข้าพเจ้า............(กล่าวชื่อ)..............ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า / จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ / ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ / มั่นคง ดำรงตน อยู่ด้วยความมีเกียรติ / และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ / กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง / ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน / หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ของประชาชน / จะดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาท / ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ยืนเคียงข้างสุจริตชน/เพื่อจรรโลง และนำพาสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง / และประเทศไทยให้รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

กลุ่มงานนิติการ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • การจัดทำแผนงบลงทุนระยะ 3 ปี
   
 • ............................................. 
 
 • .............................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
 • .............................................
   
 • .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการครั้งที่ ครั้งที่ 10/2560 วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม  2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10/2560 วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม  2560
3.1 ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอนำเสนอแผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) สาธารณสุขอำเภอ
3.2 ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนำเสนอแผนการดำเนินงานการดูแล ควบคุม ป้องกันวัณโรค (TB) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3.3 .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2561
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

กลุ่มงานควบคุมโรค
 
 • การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.2)
 
 • การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ และมาตรการแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.3)

 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS)) (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)
 
 • กำหนดการนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560  (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2)
 
 • การกำหนดหลักเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3)

 
4.7.3 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโดย นางสุพร  พรหมมาศ นำเสนอรายละเอียดดังนี้ี้   กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • การได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ที่เคยเป็นพนักงานกระทรวงสารณสุข (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)
 
 • คำสั่งย้ายข้าราชการและพนักงานกระทรวงสารณสุข (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)
   
4.7.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู นำเสนอรายละเอียดดังนี้   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • สรุปผลการประชุมผู้บริหารฯ เรื่องงบประมาณกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น
  (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)
 
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณา คปสอ. และ รพ.สต. ที่ได้รับการตรวจเยี่ยม ในการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561 (เอกสารหมายเลข 5) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล  ชุมพาที
 

6.2 การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 6)

 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต