ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ครั้งที่ 10/2560 วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ชั้น 5


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
สสจ.พัทลุง
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      “การที่จะให้งานประสานกันนั้น มีหลักสำคัญอยู่ว่า ทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคน ต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลสำเร็จในการทำงาน เป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2522)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
3. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา เปิดวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH
สสจ.พัทลุง
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • ............................................. 
 
 • .............................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
 • .............................................
   
 • .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน  2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบ้านสวนพฤกษา ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 8 หน้า (รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9/2560 วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน  2560
3.1 .............................................
 
3.2 .............................................    
3.3 .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • รับรองการย้ายของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
   
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2561
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

กลุ่มงานควบคุมโรค
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS)) (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)
 
 
 
4.7.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางละม้าย ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังนี้   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • โครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น  จังหวัดพัทลุง  ประจำปี  2561
  - จัดทำ และเสนอขออนุมัติและดำเนินงานตามโครงการฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  - แจ้งอำเภอ และคณะกรรมการ เพื่อเตรียมการประกวด อสม. ในระดับอำเภอ
  และจัดทำข้อมูล อสม. ที่เข้าประกวดระดับจังหวัด และส่ง สสจ. ภายในวันที่ 14 พ.ย. 2560
  - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับอำเภอ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
  - กำหนดการคัดเลือกในระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2560
  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ชั้น 5
   
4.7.4 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนางอารีย์ ชูแก้ว นำเสนอรายละเอียดดังนี้   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • แผนยุทธศาสตร์งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  จังหวัดพัทลุง
  ปี 2561 – 2563 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 4)
 
4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู นำเสนอรายละเอียดดังนี้
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ตัวชี้วัด MOU และหลักเกณฑ์การจัดลำดับ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2561
(5 – 10 นาที) โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ (เอกสารหมายเลข 6)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล  ชุมพาที
 

6.2 การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ (เอกสารหมายเลข 6)

 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต