ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมบ้านสวนพฤกษา ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
คปสอ.เมืองพัทลุง
2. ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉายพระบรมรูป
ประธาน

3. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      “...โครงการปราบยุงลายคั่งค้างมานานแล้ว และอันตรายยังมีอยู่มาก อยากให้ปราบปรามอย่างจริงจัง อันตรายจากไข้เลือดออกจะได้ทุเลาลง...
พระราชทาน ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2542

คปสอ.เมืองพัทลุง
4. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา เปิดวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH
คปสอ.เมืองพัทลุง

5. มอบประกาศเกียรติคุณ การประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยอดเยี่ยม จังหวัดพัทลุง  ปี 2560

      5.1 สาธารณสุขอำเภอ ได้แก่
                 1) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต   จังหวัดพัทลุง
                 2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน      จังหวัดพัทลุง
                 3) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน    จังหวัดพัทลุง
                 4) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง
      5.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่
                 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาปู่        อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
                 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลักปอม  อำเภอตะโหมด    จังหวัดพัทลุง 
                 3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนางตุง   อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
                 4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเคียน  อำเภอบางแก้ว    จังหวัดพัทลุง 
                 5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้วใต้  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง
                 6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะหาร    อำเภอป่าบอน   จังหวัดพัทลุง 
                 7) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำสินธุ์     อำเภอศรีนครินทร์   จังหวัดพัทลุง  
                8) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังกิ่ง       อำเภอกงหรา     จังหวัดพัทลุง

  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

6. การมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ การประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นตามกิจกรรม  GREEN  &  CLEAN  HOSPITAL ปี  2560
     6.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น รับมอบโล่ ได้แก่
             1)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น  ที่ 1  รับมอบโล่ พร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท
ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแหลมโตนด  อำเภอควนขนุน       
             2)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ที่ 2  รับมอบโล่  พร้อมเงินรางวัล  4,000 บาท
ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะรัด  อำเภอกงหรา
             3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ที่ 3  รับโล่  พร้อมเงินรางวัล  3,000 บาท
ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทราย  อำเภอป่าพะยอม
     6.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรางวัลชมเชย  รับเกียรติบัตร  ได้แก่
             1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน  อำเภอเมืองพัทลุง
             2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำกะ  อำเภอศรีนครินทร์
             3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเคียน  อำเภอบางแก้ว
             4) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษานวมินทราชินี  อำเภอป่าบอน

  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

7. การรับรางวัลและการนำเสนอผลงานวิชาการจัดงานมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2017) ณ  ศูนย์ประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี  จังหวัดพัทลุง มีรายละเอียดดังนี้
     7.1 ผลงานดีเด่นระดับประทศ จากผลการคัดเลือก  NCD Clinic  plus Awards 2017
ได้แก่ โรงพยาบาลขนาดเล็ก   ได้แก่   โรงพยาบาลกงหรา  จังหวัดพัทลุง
     7.2 คลินิกศักยภาพดีเด่น จากการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่
บ้าน (Out Standing Top 10 HBPM Hospital AWARD 2017) ได้แก่ โรงพยาบาลปากพะยูน 
     7.3 การคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ เรื่องการสร้าง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดระดับความดันโลหิต ในคลินิกพิเศษ
ได้แก่ โรงพยาบาลพัทลุง (ผู้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ได้รับค่าสัมมนาคุณ)
     7.4 การเข้าร่วมโครงการวิจัยกับกรมสุขภาพจิต เรื่องการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ได้แก่ โรงพยาบาลพัทลุง (ผู้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ได้รับค่าสัมมนาคุณ)

  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

8. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลที่เป็นแบบอย่างการดำเนินงานดีเยี่ยมระดับประเทศ (Best
Practice) ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไตเรื้อรัง (CKD) ประจำปี 2560 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ)

ได้แก่ โรงพยาบาลกงหรา
  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

9. การมอบเกียรติบัตร เพลงประกอบวิดิโอยอดเยี่ยม กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "คลินิกหมอครอบครัว มอประจำตัวของประชาชน" สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (สปค.)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ได้แก่ คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลพัทลุง  แต่งเพลงประกอบวิดิโอ โดย คุณนภัสสร  ประชุมทอง หัวหน้าหอผู้ป่วยนรีเวช  โรงพยาบาลพัทลุง
  กลุ่มงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ

10. การมอบเกียรติบัตร การคัดเลือกตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  และคัดเลือกองค์กร อสม.พลังชุมชน รู้ตนลดเสี่ยงลดโรค และถอดบทเรียนงานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ในวันที่  15 – 16  สิงหาคม  2560  ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
     10.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ดีเด่น
เขต 12 ปี 2560  ได้แก่ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว
     10.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การคัดเลือกชมรม อสม.องค์กร อสม.พลังชุมชน รู้ตนลดเสี่ยงลดโรค  เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560 ได้แก่ ชมรม อสม.อำเภอบางแก้ว

  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • ............................................. 
 
 • .............................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
 • .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน  2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์  อำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุงฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560
3.1 นำเสนอนวตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ต.โคกชะงาย โดย นายเอนก กลิ่นรส ผอ.รพสต.บ้านทุ่งยาว
 
3.2 .............................................
 
3.3 .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2560
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

กลุ่มงานควบคุมโรค
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS)) (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)
 
 
4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู นำเสนอรายละเอียดดังนี้
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .............................................
 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล  ชุมพาที
 

6.2 การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ (เอกสารหมายเลข 4)

 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต