ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8/2560
วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
คปสอ.ศรีนครินทร์
2. ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉายพระบรมรูป
ประธาน

3. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      “...ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ระดับไหนมีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนสำคัญ อยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่ เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรงด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ...
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ วังไกลกังวล วันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 2557

คปสอ.ศรีนครินทร์
4. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา เปิดวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH
คปสอ.ศรีนครินทร์

5. การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ระดับเขต ระดับจังหวัด จำนวน 25 รายการ

โล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับเขต

กลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับโล่รางวัลในเวทีประชุมวิชาการส่งสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับชาติ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี ดังนี้

 1. รพสต.บ้านทุ่งยาว อำเภอเมืองพัทลุง โล่รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
 2. ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง โล่รางวัลรองชนะเลิศ ตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน

งานสุขภาพจิต ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับเขต ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12 ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาช่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังนี้

 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โล่รางวัลผลการดำเนินงานด้าน สุขภาพจิตเวชยอดเยี่ยมระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 2. โรงพยาบาลพัทลุง โล่รางวัลผลการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชยอด เยี่ยมระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
 3. โรงพยาบาลควนขนุน โล่รางวัลผลการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ดีมากระดับโรงพยาบาลชุมชน
 4. นางอาภรณ์ สุรกำแหง โรงพยาบาลปากพะยูน เกียรติบัตรรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ประจำปี 2560

กลุ่มแม่และเด็ก ได้รับเกียรติบัตรในการประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 12 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซียน หาดใหญ่ ดังนี้

 1. เกียรติบัตรคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กดีเด่น
 2. เกียรติบัตรคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยดีเด่น

เกียรติบัตรระดับจังหวัด
กลุ่มวัยทำงาน ผลการประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) ระหว่างวันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2560 มีสถานบริการ ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้

ระดับดีเยี่ยม

 1. โรงพยาบาลปากพะยูน
 2. โรงพยาบาลป่าบอน
 3. รพสต.ปันแต อ.ควนขนุน
 4. รพสต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน

ระดับดีมาก

 1. โรงพยาบาลป่าพะยอม                 
 2. โรงพยาบาลศรีบรรพต                              
 3. โรงพยาบาลเขาชัยสน                   
 4. โรงพยาบาลตะโหมด         
 5. โรงพยาบาลบางแก้ว
 6. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)
 7. รพสต.บ้านศาลามะปราง อ.ศรีบรรพต
 8. รพสต.บ้านควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง
 9. รพสต.บ้านโล๊ะจังกระ อ.กงหรา
 10. รพสต.บ้านนาปะขอ อ.บางแก้ว
 11. รพสต.บ้านคลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม

ระดับดี

 1. รพสต.บ้านลำกะ อำเภอศรีนครินทร์
 2. รพสต.บ้านท่าดินแดง อ.ป่าบอน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

6. การมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

 1. โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองที่มีระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จำนวน 2 โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลบางแก้ว และโรงพยาบาลศรีบรรพต
 2. มอบประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดที่มีเครือข่ายคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ระดับดีเด่น
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

 

 
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • แสดงความยินดีกับ นายสมชาย ธีรศานติพงศ์ ได้รับเลื่อนตำแหน่ง
  เป็นนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
   
 • ............................................. 
 
 • .............................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
 • .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 6 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ได้จัดทำและนำเสนอไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560
3.1 .............................................
 
3.2 .............................................
 
3.3 .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2560
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

กลุ่มงานควบคุมโรค
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS)) (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)
 
 • สรุปการประเมินความพึงพอใจ และความคิดเห็นการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (5 – 10 นาที) (นำเสนอเป็นเอกสารหมายเลข 3.2)
 
4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู นำเสนอรายละเอียดดังนี้
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
4.7.4 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายพัฒพงษ์  พัฒนพงศ์ นำเสนอรายละเอียดดังนี้
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามมาตรา 44 (เอกสารหมายเลข 5)
 
4.7.5 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ นำเสนอรายละเอียดดังนี้   กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .............................................
 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ (เอกสารหมายเลข 7)  

6.2 .............................................

 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต