ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
คปสอ.กงหรา
2. ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉายพระบรมรูป
ประธาน

3. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      “...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดี พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรเศรษฐกิจ และสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย คือเป็นผู้แต่งสร้างมิใช่ผู้ถ่วงความเจริญ...
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตุลาคม 2522

คปสอ.กงหรา
4. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา เปิดวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH
คปสอ.กงหรา

5. การมอบเกียรติบัตร ให้กับประปาส่วนภูมิภาคเขาชัยสน (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)

  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • ............................................. 
 
 • .............................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
 • .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน  2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 7 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ได้จัดทำและนำเสนอไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน  2560
3.1 .............................................
 
3.2 .............................................
 
3.3 .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................

 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
   
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2560
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

กลุ่มงานควบคุมโรค
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS)) (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)
 
4.7.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนางสุวรรณา  พัฒนพงศ์ นำเสนอรายละเอียดดังนี้
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 
 
4.7.4 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายพัฒพงษ์  พัฒนพงศ์ นำเสนอรายละเอียดดังนี้   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
 
4.7.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู นำเสนอรายละเอียดดังนี้ (เอกสารหมายเลข 4)   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
 • สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (นำเสนอเป็นเอกสาร) (เอกสารหมายเลข 5.2)
 
4.7.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังนี้   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • เตรียมความพร้อมบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (5 – 10 นาที)
   
 
4.7.6 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางละม้าย ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังนี้   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • การพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตร เพื่อการเป็นเมืองศูนย์กลางคุณภาพในอาเซี่ยน (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 7.1)
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .............................................
 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ (เอกสารหมายเลข 6)  

6.2 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล  ชุมพาที

 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต