ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 6/2560
วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
คปสอ.ปากพะยูน
2. ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉายพระบรมรูป
ประธาน

3. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      “9 คำสอนของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

คปสอ.ปากพะยูน
4. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา เปิดวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH
คปสอ.ปากพะยูน

5. การมอบเกียรติบัตรแก่ สถานบริการผ่านการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา จำนวน 8 แห่ง และมีผู้ที่นำเสนอผลงานเด่นและนวตกรรม ในเวทีระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน  2 ท่าน ดังต่อไปนี้

 1. สถานบริการสุขภาพที่มีการผ่านการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ต่อเนื่อง ประจำปี งบประมาณ 2559 จำนวน 1 แห่ง คือ  โรงพยาบาลบางแก้ว
 2. สถานบริการสุขภาพที่มีการผ่านการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา รายใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2559 จำนวน 7 แห่ง คือ

  2.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ       อำเภอบางแก้ว
  2.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลอน             อำเภอบางแก้ว
  2.3  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องฟืน         อำเภอปากพะยูน
  2.4  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนางคำ    อำเภอปากพะยูน
  2.5  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาละมี          อำเภอปากพะยูน
  2.6  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งนารี          อำเภอป่าบอน
  2.7  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม          อำเภอศรีบรรพต

 3. เกียรติบัตรฯ ผลงานวิจัยนำเสนอด้วยวาจาและนวตกรรม ในการนำเสนอผลงานเด่นในเวทีการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18  ในระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม  2560  ณ  โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเตล แอนรีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

  3.1 “เพื่อนช่วยเพื่อน พิชิตลูกน้ำยุงลาย” นายวิชัยยุทธ หนูแก้ว รพสต.บ้านศาลามะปราง  อำเภอศรีบรรพต
  3.2 “สเปรย์ป้องกันยุงกัดใบหมุย” นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล และนายสมบัตร แก้วพิบูลย์
  รพสต.บ้านโหล๊ะหาร อำเภอป่าบอน

  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

6. นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ผลการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีค่า HbA1C มากกว่าร้อยละ 7 ต่อระดับน้ำตาลในเลือดสะสม : กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง"

รพสต.แหลมโตนด
อ.ควนขนุน
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • การบริหารจัดการตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ของจังหวัดพัทลุง 
 
 • .............................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
 • .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ได้จัดทำและนำเสนอไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
3.1 .............................................
 
3.2 .............................................
 
3.3 .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................

 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • รับรองการย้ายข้าราชการ
   
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • ความก้าวหน้าเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2560
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

กลุ่มงานควบคุมโรค
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS)) (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)
 
 
 
 • สรุปผลการดำเนินการโครงการมหกรรมวิชาการ “สร้างสรรค์สิ่งใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2560 นำเสนอเป็นเอกสาร (เอกสารหมายเลข 2.4)

 
 • สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการตรวจราชการ/PA ปีงบประมาณ 2560 ณ 26 มิถุนายน 2560 นำเสนอเป็นเอกสาร (เอกสารหมายเลข 2.5)

 
 • สรุปการประเมินเบื้องต้น ตัวชี้วัด MOU คปสอ. (37 ตัวชี้วัด) ปีงบประมาณ 2560 (ณ 31 พฤษภาคม 2560) นำเสนอเป็นเอกสาร (เอกสารหมายเลข 2.6)
 
 • ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบ
  ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที (Director Critical Information Requirments: DCIRs) (เอกสารหมายเลข 2.7)
 
4.7.3 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดยนายสมชาย  ธีรศานติพงศ์ นำเสนอรายละเอียดดังนี้
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารจัดการตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ของจังหวัดพัทลุง (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .............................................
 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ    

6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (นายสุพล  ชุมพาที)

 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต