ระเบียบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5/2560
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
คปสอ.ตะโหมด
2. ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉายพระบรมรูป
ประธาน

3. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      “ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด

      พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540
คปสอ.ตะโหมด
4. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา เปิดวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH
คปสอ.ตะโหมด
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • ............................................. 
 
 • .............................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
 • .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ประเมินผล ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ได้จัดทำและนำเสนอไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 .............................................
 
3.2 .............................................
 
3.3 .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................

 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2560
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

กลุ่มงานควบคุมโรค
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS)) (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

 
 
 • ความก้าวการดำเนินการโครงการมหกรรมวิชาการ “สร้างสรรค์สิ่งใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2560 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3)

 
 • สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการตรวจราชการ/PA ปีงบประมาณ 2560
  ณ 28 พฤษภาคม 2560 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.4)
 
 
 • สรุปการประเมินเบื้องต้น ตัวชี้วัด MOU คปสอ. (37ตัวชี้วัด) ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส2 (ณ 31 มีนาคม 2560) (เอกสารหมายเลข 2.6)
 
 • ตัวชี้วัดจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปี 2560 จังหวัดพัทลุง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 2.7)
 
4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิติศักดิ์  เมืองหนู
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
4.7.4 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยนายมานพ รามทอง นำเสนอรายละเอียดดังนี้
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
4.7.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล  ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังนี้
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • การเร่งรัดการเบิกจ่าย (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 5)

 
4.7.6 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดยนายสมชาย  ธีรศานติพงศ์ นำเสนอรายละเอียดดังนี้
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ รอบ 1 เมษายน 2560  (5 – 10 นาที) โดยนายสมชาย  ธีรศานติพงศ์ (เอกสารหมายเลข 8)
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ

6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (นายสุพล  ชุมพาที)

 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต