ระเบียบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านศาลามะปราง อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
คปสอ.ศรีบรรพต
2. ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉายพระบรมรูป
ประธาน

3. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      “หลักการสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานสำเร็จ และเจริญก้าวหน้าได้แท้จริง คือการไม่ทำตัวทำความคิดให้คับแคบ หากให้มีเมตตา และไมตรียินดีประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ”

      พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 17 กรกฎาคม 2530
คปสอ.ศรีบรรพต
4. เปิดบรรเลงเพลง จำขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา เปิดวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH
คปสอ.ศรีบรรพต

5. มอบรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัล จากเวทีประกวดผลงานต่างๆในระดับประเทศ (กลุ่มงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ) (เอกสารหมายเลข 1.1)

5.1 รายชื่อผู้มีผลงานดีเด่น  และได้รับรางวัลจากเวทีประกวดผลงานต่างๆในระดับประเทศ  โรงพยาบาลชุมชน

 1. นายแพทย์กวิน  กลับคุณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล      โรงพยาบาลกงหรา
 2. เภสัชกรพัชรมณฑน์ พัชรยุทธิ  เภสัชกรชำนาญการ      โรงพยาบาลเขาชัยสน
 3. นางสาวเรวดี  แป้นย้อย   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   โรงพยาบาลควนขนุน
 4. นางสาวงามเนตร  ทองฉิม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลควนขนุน
 5. นางวรรณา จันทผลึก      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   โรงพยาบาลควนขนุน
 6. พญ.อรพิณ วิทยวราวัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลควนขนุน
 7. นางสุพัตรา ทองเงิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลควนขนุน
 8. นางศุภษา  ธวัชเกียรติ     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   โรงพยาบาลควนขนุน

5.2 รายชื่อผู้มีผลงานดีเด่น  และได้รับรางวัลจากเวทีประกวดผลงานต่างๆในระดับประเทศ โรงพยาบาลพัทลุง

 1. ภญ.สุดารัตน์  คงฤทธิ์  เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม
 2. ภญ.ชุติมา ระฆังทอง เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม
 3. นพ.พงษ์ศักดิ์ ตันติฉันทการุญ  หัวหน้าศูนย์คุณภาพ คณะกรรมการ RM  
 4. นางรัตนา เส็มหมาด  พนักงานธุรการ  งานพัฒนาบุคลากร
 5. นางสาวสุรีภรณ์  คงไข่ศรี  พนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์จัดเก็บรายได้
 6. นายพิทยา  หนูมา  นายช่างเทคนิค   งานบ่อบำบัดน้ำเสีย
 7. นางอมรรัตน์ จำเริญ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานห้องคลอด
กลุ่มงานปฐมภูมและทุติยภูมิ

6. การมอบเกียติบัตรพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดพัทลุงประจำปี 2560 จำนวน 3 ประเภท คือ รพ.สต. / รพช. และ รพท.

     กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยบริการของรัฐที่มีความโดดเด่น ในการให้บริการและพัฒนางาน โดยการคัดเลือกเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ระดับจังหวัด/เขต/ชาติ

     จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับที่สูงขึ้น  มีผลการคัดเลือก ดังนี้

 1. ระดับ รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต.บ้านสวน อ.เมือง จ.พัทลุง (ได้ที่ 1 ระดับเขต  เข้ารับการคัดเลือกระดับชาติ)
 2. ระดับ รพช. ได้แก่ รพ.ป่าบอน
 3. ระดับ รพท. ได้แก่ รพ.พัทลุง (ได้ที่ 3 ระดับเขต )
  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

7. พิธีมอบเครื่องราชชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 31 ข วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ลำดับที่ 2482 นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • กําหนดการขึ้นบ้านใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่ 4 พฤษภาคม  2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (เอกสารหมายเลข 1.2
 
 • .............................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
 • .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 10 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ได้จัดทำและนำเสนอไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ติดตามงบลงทุน  
3.2 ติดตามงบค่าเสื่อม
 
3.3 ติดตามงบดำเนินงาน    
3.4 ความก้าวหน้าการดำเนินการที่ราชพัสดุ    
3.5 ตามติดตามผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ QOF    
3.6 ติดตามคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม    
3.7  การนำเสนอผลงานเด่น การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างยั่งยืน ในผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง EACC Khuankhanun COPD Network gold : Admission rate near zero)  โดย นางวรรณา  จันทผลึก หัวหน้างานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลควนขนุน (เอกสารหมายเลข 1.3)  
3.8 นำเสนอรายงานการสอบสวนโรค กรณี เกิดเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต โดยสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต (เอกสารหมายเลข 1.4)  
3.9 .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................

 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2560
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

 

กลุ่มงานควบคุมโรค
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS)) (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)

 
 
 
 

4.7.3 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์  เพชรสุวรรณ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • การคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านพัฒนาคุณธรรมและการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 4.1)
 
 
4.7.4 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นางอารีย์  ชูแก้ว
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • สรุปผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไตรมาส 2

  และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไตรมาส 3 – 4 ปี 2560 (เอกสารหมายเลข 5.1)
 
4.7.5 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย นายมานพ  รามทอง นำเสนอรายละเอียดดังนี้์
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
 • โครงการรณรงค์ล้างส้อมพร้อมกันรับวันสงกรานต์(1 – 7 เมษายน 2560)  (เอกสารหมายเลข 6.2)
 
4.7.6 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิติศักดิ์  เมืองหนู
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • การบริหารกำกับติดตาม Planfin  การเฝ้าระวัง กำกับติดตามงบ IP และ
  สถานะหนี้ค่าตอบแทน คตส.จ.พัทลุง (เอกสารหมายเลข 7)
 
4.7.7 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดย นาสุพล ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังนี้
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • รายงานการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน)
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .............................................
 

5.2 .............................................

 

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ

6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (นายสุพล  ชุมพาที)

6.2 การพิจารณาอนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว (กรรมการเฉพาะงาน) (นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ)

 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต