ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2560
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
คปสอ.ควนขนุน
2. ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉายพระบรมรูป
ประธาน

3. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      “การทำความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้ แก่ตน แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรง ที่จะกระทำความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเสียสละ โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา หรือความลำบากเหนื่อยยาก”

      พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  1 เมษายน 2553 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2553
คปสอ.ควนขนุน
4. เปิดบรรเลงเพลง จำขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา
คปสอ.ควนขนุน
5. เปิดวีดิโอ สื่อสารค่านิยม MOPH   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .............................................
 
 • .............................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
 • .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 7 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ได้จัดทำและนำเสนอไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเด่น เรื่องกระบวนการเฝ้าระวังภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ (Anemia Model) โดย คปสอ.กงหรา (เอกสารหมายเลข 1)  
3.2 .............................................
 
3.3 .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................

 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2560
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

 

กลุ่มงานควบคุมโรค
 
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS)) (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3)

 

4.7.3 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์  เพชรสุวรรณ

 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 
4.7.4 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นางอารีย์  ชูแก้ว   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1
  พ.ศ.2560 – 2564 (เอกสารหมายเลข 5.1)
 
 
 • ข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เอกสารหมายเลข 5.3)
 
4.7.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดย นางสุวรรณา พัฒนพงศ์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • โครงการสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติด้วยวิตามินแสนวิเศษ ตามนโยบายการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโต อย่างมีคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 6.1)
 
 • แจ้งรายชื่อโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
   
 • การสำรวจเครื่องชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง/วัดความยาวเด็กปฐมวัย
   
4.7.6 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • สรุปรายงานสถานการณ์ทางการเงิน และการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดพัทลุง (31 มกราคม 2560) (เอกสารหมายเลข 7)
 
4.7.7 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดย นาสุพล ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังนี้
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • รายงานการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (เอกสารหมายเลข 8)
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .............................................
 

5.2 .............................................

 

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ

6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (นายสุพล  ชุมพาที)

6.2 นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล นำเสนอ การพิจารณาการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ (แบบรายงานขอจ้าง)

 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต