ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2560
วันอังคาร ที่ 31 มกราคม  2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
คปสอ.ป่าบอน
2. ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉายพระบรมรูป
ประธาน
3. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คปสอ.ป่าบอน
4. เปิดบรรเลงเพลง จำขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา
คปสอ.ป่าบอน
5. การมอบรถเข็นคนพิการ ให้กับโรงพยาบาลพัทลุง จำนวน 2 คัน และโรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 1 คัน โดย นางลักขณา เพ็ญจันทร์  ร้านชอปพริ้น อำเภอเมืองพัทลุง    
6. มอบรางวัลชนะเลิศ TDE Diabetes Patient Care Team Award 2016 ประเภทโรงพยาบาลขุมชน
          สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานและสมาคมนักกำหนดอาหาร ได้จัดประกวด TDE  Diabetes Patient Care Team Award 2016  ระดับโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  โดยคัดเลือกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประกวดทั่วประเทศ  ผลการประกวด โรงพยาบาลกงหราได้รับการคัดเลือก เป็นทีมชนะเลิศในการประกวด ประเภทโรงพยาบาลชุมชน  พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • กำหนดการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
 
 • การแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหาร ตามตัวชี้วัด ITA
 
 • กำหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 (เอกสารหมายเลข 1.1)
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
 • .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2559 วันพุธ ที่ 4 มกราคม  2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 10 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ได้จัดทำและนำเสนอไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ติดตามงบลงทุน
 
3.2 ติดตามงบค่าเสื่อม
 
3.3 ติดตามงบดำเนินงาน
 
3.4 ความก้าวหน้าการดำเนินการที่ราชพัสดุ
 
3.5 การสรรหาตำแหน่งว่าง
 
3.6 ตามติดตามผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ QOF
 
3.7 การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
3.8 ติดตามคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
 

3.9 การนำเสนอผลงานเด่น คนดีศรีระบาด โดย นายสมัคร บัวบาน

 

 

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
4.6.1 นายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ นำเสนอรายละเอียดดังนี้
 
 • แจ้งกำหนดการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
  อัครราชกุมารี ณ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2560
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

 

กลุ่มงานควบคุมโรค
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2560 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)

 
 
 • การบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ(5  นาที) (เอกสารหมายเลข 3.3)
 
 • ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด MOU 37 ตัวชี้วัด ไตรมาส 1 (5  นาที) (เอกสารหมายเลข 3.4)
 

4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดย กิติศักดิ์  เมืองหนู

 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 
 
 • การจัดทำแผนประมาณการรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง (planfin) (เอกสารหมายเลข 4.3)
 
 • สรุปความก้าวหน้าการเร่งรัดลงทะเบียนสิทธิ UC ในประชากรที่ใช้สิทธิในจังหวัดอื่น
 
4.7.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดย นาสุพล ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังนี้
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .............................................
 

5.2 .............................................

 

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (นายสุพล  ชุมพาที)
 
6.2 การพิจารณาอนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว (กรรมการเฉพาะงาน) (นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ)
 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต