ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12/2559
วันพุธ ที่ 4 มกราคม  2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
คปสอ.บางแก้ว
2. ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉายพระบรมรูป   ประธาน
3. การแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหาร ตามตัวชี้วัด ITA   นายสุนทร  คงทองสังข์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ พิเศษ
4. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปด้วยดีนั้น นอกจากต้องใช้ความรู้ความสามารถแล้ว ยังต้องเป็นผู้มีจิตใจสูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแต่ในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนให้สมเกียรติเป็นผู้ที่ควรแก่การนับถือ” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 14 กรกฎาคม  2498

คปสอ.บางแก้ว
5. เปิดบรรเลงเพลง จำขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา   คปสอ.บางแก้ว
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .............................................
   
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด   ประธาน
      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธสาธารณสุข เข้าประชุมแทนมีรายละเอียดดังนี้
 • หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ (จำนวน 3 ราย)
 1. นายวีรพัฒน์  บุญฑริก  ตำแหน่ง วิศวกรโยธาธิการชำนาญการพิเศษ
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน   โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพัทลุง
 2. พันเอก สนิท  บุญราศี ตำแหน่ง สัสดีจังหวัดนราธิวาส ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สัสดีจังหวัดพัทลุง
 3. นายชนสรณ์ จิตภักดี  ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม  2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 12 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ได้จัดทำและนำเสนอไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 .............................................    

3.2 .............................................

 

 

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
   
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
   
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
   
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
   
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2560
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค

 

กลุ่มงานควบคุมโรค
 • รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง  โดยนายเฉลิมชัย แป้นน้อย (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.1)
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2559 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

 
 
 • ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ(5  นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3)
 
 • การดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2560 จากกระทรวงสาธารณสุข(5  นาที) (เอกสารหมายเลข 2.4)
 

4.7.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพโดย นางสุวรรณา พัฒนพงศ์

 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • การสุ่มสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย (5 นาที)

        ด้วยกรมอนามัย ได้กำหนดให้มีการสุ่มสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของทุก
  จังหวัด ในเดือนมกราคม 2560 โดย CPM ระดับจังหวัด/อำเภอ  เป้าหมายดำเนินการสุ่มในเด็กกลุ่มอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) และนำมากำหนดเป็นเป้าหมายในการดำเนินการคัดกรองในปีต่อไป

        ทั้งนี้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพได้ดำเนินการสุ่มกลุ่มตัวย่างของเด็ก กลุ่มอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน รายละเอียดแจ้งเวียนเป็นหนังสือราชการ

 
4.7.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดย นาสุพล ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังนี้   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .............................................
 

5.2 .............................................

 

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (นายสุพล  ชุมพาที)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต