ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/2559
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโนรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉายพระบรมรูป   ประธาน
3. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    ...การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้...
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506
กลุ่มงานนิติการ
4. เปิดบรรเลงเพลง จำขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
5. พิธีการส่งมอบประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

6. การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับเขต ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) [รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล]

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • การเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันที่ 29 ตุลาคม  2559 ณ พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์(พระอารามหลวง) ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยพร้อมกันเวลา 15.30 น. การแต่งกายชุดดำ
   
 • รูปแบบการจัดประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) สสจ.พัทลุง
   
 • แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
   
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด   ประธาน
 • .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทะเลล้านบัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 15 หน้า และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป (รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก โดยนายมานพ รามทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม    

3.2 .............................................

 

 

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • รายงานติดตามเยี่ยม CASE HHC ปีงบประมาณ 2557 - 2559 โดย นพ.ธีรยุทธ คงทองสังข์ (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1)
 
 • .............................................
   
4.2 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
   
4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
   
4.4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (นายสุนทร คงทองสังข์)
 
 • .............................................
   
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
   
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
คปสอ.ตะโหมด
คปสอ.ป่าบอน
คปสอ.กงหรา
 • รพ.สต.บ้านบ่อทราย โดย นายอัษฎาวุธ ศิริธร ผอ.รพ.สต.บ้านบ่อทราย นำเสนอ เรื่อง ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการดีเด่น ประจำปี 2559 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.4)
รพ.สต.บ้านบ่อทราย
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2559
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค

 

กลุ่มงานควบคุมโรค
 • รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง  โดยนายเฉลิมชัย แป้นน้อย (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)
 
 • ข้อสั่งการรองรับการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด โดย นางพิมลพรรณ  สุวรรณลิขิต (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)
   

4.7.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 • .............................................
 

4.7.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2559 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.1)

 
 • แนวทางการนิเทศงานผสมผสาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2560 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.2)
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 .............................................

 

 
5.2 .............................................    
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร(นายสุพล  ชุมพาที)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต