ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9/2559
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทะเลล้านบัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    “ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง”
    พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513
กลุ่มงานนิติการ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนตุลาคม 2559 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ หมู่ที่ 4 บ้านห้วน้ำดำ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

          หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพัทลุง ได้ทำแผนออกมาปฏิบัติงานให้บริการ
ประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มงานทันตสาธารณสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า และเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในวงการทันตแพทย์ไทย คือ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี โดยได้กำหนดออกปฏิบัติงานในวันที่ 
20 ตุลาคม  2559  ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ  หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรียน ตำบลลานข่อย  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เมื่อ    
สมเด็จย่า ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ขึ้น เพื่อช่วยรักษาพยาบาลประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ทั่วประเทศ นอกจากนี้ พระองค์ท่านทรงเน้นในเรื่องการบริการทันตกรรมด้วย เนื่องจากทรงเห็นว่าคนในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อป่วยเกี่ยวกับโรคฟัน จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ฉะนั้น ต้องมีทันตแพทย์อยู่ในส่วนของ พอ.สว. ด้วย
กิจกรรมที่ดำเนินการในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
1. งานบริการรักษาพยาบาลทั่วไป
2. งานบริการรักษาโดยแพทย์แผนไทย
3. การติดตามเยี่ยมบ้าน
4. งานทันตกรรม เน้นเป็นกรณีพิเศษ
กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
•  อุดฟัน 50 คน
•  ขูดฟัน 50 คน
•  ถอนฟัน 200 คน
•  เวทีให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขแก่ผู้มารับบริการ

ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวฯ
 
 • .........................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
 • .........................................................
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559 วันอังคาร ที่ 30  สิงหาคม  2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกงหรา อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 12 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป (รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 ..........................................

 

 

3.2 ..........................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • ..........................................
 
4.2 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • ..........................................

 

 
4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • ..........................................
 

4.4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

 

 
 • ..........................................
 

4.5 โรงพยาบาลชุมชน

 

 
 • .........................................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .........................................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2559
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค

 

กลุ่มงานควบคุมโรค
 • รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง  โดยนายเฉลิมชัย แป้นน้อย
   (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.1)

เอกสารหมายเลข 1.1

(ไฟล์ power point)

 
 • การขับเคลื่อน ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยนายเสริม  บัวทอง
  (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.2)
 
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคซิกกาซ์ (Zika) โดยนายเสริม  บัวทอง
  (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.3)

 
 • การดำเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน
  โดยนายไพทูรย์ จิตไชยรักษ์ (3 – 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.4)
 

4.7.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดย นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เอกสารหมายเลข 2.1

 

เอกสารหมายเลข 2.2

 

4.7.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์

 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ

  2559 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)
 
 
 
4.7.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดย นางละม้าย ชุมพาที
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • แนวทางการดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิแบบเบ็ดเสร็จ (PCC: Primary Care Center) (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 4)

 
4.7.5 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดย นายสมชาย ธีรศานติพงศ์
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 
4.7.6 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมโดย นายมานพ รามทอง
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณา แนวทางการประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผลประจำปี
งบประมาณ 2560 (เอกสารหมายเลข 7)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
5.2 .........................................................
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดย นายสุพล  ชุมพาที
 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต