ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8/2559
วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    “ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูกการคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไมมีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด และอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน เป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน”
    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 สิงหาคม 2539
  กลุ่มงานนิติการ

3. การมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรแก่สถานบริการสุขภาพในจังหวัดพัทลุง

1.1 โล่เกียรติคุณจังหวัดที่มีการขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเต็มพื้นที่โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ประจำปี 2559
1.2 โล่เกียรติคุณ จังหวัดที่มีการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพให้ดำเนินงานตาม
มาตรฐานงาน สุขศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2559
1.3 โล่เกียรติคุณ จังหวัดที่มีการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพให้ดำเนินงานตาม
มาตรฐานงาน สุขศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2558
1.4 สถานบริการสุขภาพที่มีการผ่านการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาต่อเนื่อง
ประจำปีงบประมาณ 2558 ได้แก่
1. โรงพยาบาลกงหรา
2. โรงพยาบาลควนขนุน     
1.5 เกียรติบัตรสถานบริการสุขภาพที่มีการผ่านการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา รายใหม่  ประจำปีงบประมาณ 2558  ได้แก่
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางตาล อำเภอปากพะยูน
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำใน อำเภอศรีนครินทร์
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะขนุน อำเภอศรีนครินทร์
1.6 อำเภอผ่านเกณฑ์มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปี 2558 ได้แก่
       1.อำเภอบางแก้ว

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

4. การมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน ที่สนับสนุนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

กลุ่มงานนิติการ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .........................................................
   
 • .........................................................
   
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด   ประธาน
 • .........................................................
   
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันศุกร์ ที่ 29  กรกฎาคม  2559
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโนรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 12 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป (รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 ..........................................

 

 

3.2 ..........................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • ..........................................
   
 • ..........................................
   
 • ..........................................
 
4.2 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • ..........................................

 

 
4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • ..........................................
 

4.4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

 

 
 • ..........................................
   

4.5 โรงพยาบาลชุมชน

 

 
 • .........................................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .........................................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2559
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค โดยนายเสริม บัวทอง

 

กลุ่มงานควบคุมโรค

เอกสารหมายเลข 1

 

4.7.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดย นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เอกสารหมายเลข 2.1

 

เอกสารหมายเลข 2.2

 

4.7.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดย นางสุวรรณา พัฒนพงศ์

 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • สรุปผลโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง- เพดานโหว่ ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)
 
 
4.7.4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2559 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)

 
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .........................................................
 
5.2 .........................................................
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดย นายสุพล  ชุมพาที
 

หมายเหตุ กิจกรรมผู้บริหารสาธารณสุขไร้พุง มุ่งสุขภาพดี

 1. เวลา 16.00 - 17.00 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (ชาย) ระหว่างทีม คปสอ.กงหรา กับ คณะกรรมการ กวป.
    ขอให้คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เตรียมชุดกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาด้วย  

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต