ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 7/2559
วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโนรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    “ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้น คือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม”
    พระราชดำรัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ.2539
  กลุ่มงานนิติการ

3. การส่งมอบถังขยะพลาสติก ตามโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .........................................................
   
 • .........................................................
   
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด   ประธาน
 • .........................................................
   
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน  2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีบรรพต อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 13 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป (รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 ..........................................

 

 

3.2 ..........................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
เอกสารหมายเลข 1.1  
 • สรุปผลการจัดประชุม ตามโครงการเสริมสมรรถนะ การบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ (เอกสารหมายเลข 1.2)
เอกสารหมายเลข 1.2  
 • ..........................................
 
4.2 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • ..........................................

 

 
4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • ..........................................
 

4.4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

 

 
 • ..........................................
   

4.5 โรงพยาบาลชุมชน

 

 
 • .........................................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .........................................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2559
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค โดยนายเสริม บัวทอง

 

กลุ่มงานควบคุมโรค

เอกสารหมายเลข 2

 

4.7.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดย นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เอกสารหมายเลข 3.1

 

เอกสารหมายเลข 3.2

 

4.7.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดย นางนารถอนงค์  ประดับทรัพย์

 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 
 
4.7.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดย นายสุพล ชุมพาที
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เอกสารหมายเลข 5

 
4.7.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ  2559  (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 6.1)

 
 • กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559  รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 (เอกสารหมายเลข 6.2)

 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง (เอกสารหมายเลข 7)  
5.2 .........................................................
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดย นายสุพล  ชุมพาที
 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต