ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 6/2559
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีบรรพต อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    “เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”
     พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530
  กลุ่มงานนิติการ

3. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในการเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100 %

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • การณรงค์ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็ก
   
 • .........................................................
   
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด   ประธาน
 • .........................................................
   
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 1  มิถุนายน  2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเขาชัยสน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 12 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป (รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 ..........................................

 

 

3.2 ..........................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • ..........................................
 
4.2 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • ..........................................

 

 
4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • ..........................................
 

4.4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

 

 
 • ..........................................
   

4.5 โรงพยาบาลชุมชน

 

 
 • .........................................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .........................................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2559
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค

 

กลุ่มงานควบคุมโรค
 • รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง  โดย นายเฉลิมชัย แป้นน้อย (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1)

เอกสารหมายเลข 1

 

4.7.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 • สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 โดย นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

เอกสารหมายเลข 2.1

 
 • การเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุน สปสช. สาขาจังหวัด/หน่วยบริการของ สตง. โดย นายกิตติศักดิ์ เมืองหน (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2)

เอกสารหมายเลข 2.2

 
 • การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดย นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู (5 นาที)
 

4.7.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ โดย นางสุวรรณา  พัฒนพงศ์ (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)
 
 • โครงการเด็กไทยสายตาดี เพิ่มโอกาสเรียนรู้ จังหวัดพัทลุง โดย นางสุวรรณา  พัฒนพงศ์ (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)
 
 • โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข ปากแหว่ง เพดานโหว่ ฯ โดย นางสุวรรณา  พัฒนพงศ์ (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.3)
 
4.7.4 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ผลการประเมินรับรองระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาล โดย นายมานพ  รามทอง (5  นาที) (เอกสารหมายเลข 4)

เอกสารหมายเลข 4

 
4.7.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน สสอ. รพช.และ รพท. โดย นายสุพล ชุมพาที (5  นาที) (เอกสารหมายเลข 5)
 
4.7.6 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 6.1)

 
 • ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากร
  สุขภาพ โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ (5  นาที) (เอกสารหมายเลข 6.2)

 
 • ติดตามการแต่งตั้งทีมพัฒนาคุณภาพข้อมูล (HDC) ระดับอำเภอ โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ (5 นาที )

        ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีนโยบายและสั่งการให้จังหวัด/อำเภอ จัดตั้งทีมพัฒนาคุณภาพข้อมูล (HDC)  สำหรับการตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง  ซึ่งจะมีการติดตามในการประชุม VDO Conference โดยรองปลัดกระทรวง (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ทุกเดือน รายละเอียดการประชุมดูได้ทาง http://www.thcc.or.th/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้มีหนังสือ ที่ พท 0032.002/ว 668 ลงวันที่ 27 พ.ค.2559 ให้อำเภอแต่งตั้งละรายงายผลให้จังหวัดทราบ แล้วนั้น 

  จึงขอสรุปอำเภอที่ส่งรายงานการแต่งตั้งคณะทำงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ดังนี้
  1. อำเภอศรีนครินทร์
  2. อำเภอเมืองพัทลุง

  อำเภอที่เหลือขอเร่งรัดให้ดำเนินการ
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .........................................................
 
5.2 .........................................................
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดย นายสุพล  ชุมพาที)
 

หมายเหตุ กิจกรรมผู้บริหารสาธารณสุขไร้พุง มุ่งสุขภาพดี

 1. เวลา 15.00 - 16.00 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาแชร์บอล (หญิง)
 2. เวลา 16.00 - 17.00 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (ชาย) ระหว่างทีม คปสอ.ศรีบรรพต กับ คณะกรรมการ กวป.
    ขอให้คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เตรียมชุดกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาด้วย  

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต