ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5/2559
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    “การทำงานใหญ่ๆ ทุกอย่างต้องการเวลามาก กว่าจะทำสำเร็จ ผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไป ดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ริเริ่มงาน ใครเป็นผู้รับช่วงงาน ขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่”
     พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ 14 ตุลาคม 2514

กลุ่มงานนิติการ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .........................................................
   
 • .........................................................
   
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด   ประธาน
 • .........................................................
   
 • .........................................................
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป (รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 .........................................................

 

 

3.2 .........................................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 
4.2 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .........................................................

 

 
4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .........................................................
 

4.4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

 

 
 • สรุปผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการภายในจังหวัด รอบที่ 1/2559 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)
   
 • การตัดโอนตำแหน่ง ของข้าราชการภายในจังหวัด (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2)
   
 • .........................................................

 

 

4.5 โรงพยาบาลชุมชน

 

 
 • .........................................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .........................................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2559
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค

 

กลุ่มงานควบคุมโรค
 • รายงานสถานการณ์โรค 10 ลำดับ โดยนายเฉลิมชัย แป้นน้อย (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3)

เอกสารหมายเลข 3

 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2559 (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)

เอกสารหมายเลข 4.1

 
 • ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.2)

เอกสารหมายเลข 4.2

 
 • แผนการนิเทศงานผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่  21 - 27 กรกฎาคม 2559 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3)
 
 • แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2559 (5  นาที) (เอกสารหมายเลข 4.4)
 

4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
 • การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุน สปสช.สาขาจังหวัด/หน่วยบริการของ สตง. (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.2)
 
4.7.4 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์
กลุ่มงานคุ้มครองฯ
 • ผลการประเมินงานเภสัชปฐมภูมิ จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 6)

เอกสารหมายเลข 6

 
4.7.5 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยนายมานพ  รามทอง
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • การประเมินรับรองระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาล (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 7)
 
4.7.6 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดย นายสุพล ชุมพาที  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .........................................................
 
5.2 .........................................................
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (นายสุพล  ชุมพาที)
 

หมายเหตุ กิจกรรมผู้บริหารสาธารณสุขไร้พุง มุ่งสุขภาพดี

 1. เวลา 15.00 - 16.00 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาแชร์บอล (หญิง)
 2. เวลา 16.00 - 17.00 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (ชาย) ระหว่างทีม คปสอ.เขาชัยสน กับ คณะกรรมการ กวป.
    ขอให้คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เตรียมชุดกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาด้วย  

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต