ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4/2559
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน  2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลควนขนุน  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง


กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    “ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก คือ ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้ แล้วการทำงานของท่าน ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆ ต่อเนื่องกันไปอีก ไม่หยุดยั้ง ดังนั้นที่พูดกันว่า ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมากมักนึกว่า อนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้ แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน ”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 กรกฎาคม 2519

กลุ่มงานนิติการ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป
รายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 3/2559
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 สรุปผลการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ปี 2559 โดย นายมานพ  รามทอง (เอกสารหมายเลข 1)

เอกสารหมายเลข 1

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

3.2 .................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • สรุปผลการเยี่ยมบ้านและตอบกลับในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2559  โดย นายธีรยุทธ์  คงทองสังข์ (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2)
เอกสารหมายเลข 2
 
4.2 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • ..............................................................................................................................

 

 
4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • ..............................................................................................................................
 

4.4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

 

 
 • ..............................................................................................................................

 

 

4.5 โรงพยาบาลชุมชน

 

 
 • ..............................................................................................................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • ..............................................................................................................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2559
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค

 

กลุ่มงานควบคุมโรค
 • สรุปผลการสำรวจการสวมหมวกนิรภัย จังหวัดพัทลุง ปี 2559 โดยนายคำนึง ซ้อนขำ (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)

เอกสารหมายเลข 3.1

 
 • การเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 โดยนายคำนึง ซ้อนขำ (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)
เอกสารหมายเลข 3.2
 
 • ความเป็นมาในการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโรคโปลิโอ และการประเมินความสำเร็จและการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เป็น bivalent OPV โดยนายคำนึง ซ้อนขำ (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.3)
เอกสารหมายเลข 3.3
 
เอกสารหมายเลข 3.4
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2559  (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)

เอกสารหมายเลข 4.1

 
 • ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากร สุขภาพ (5  นาที) (เอกสารหมายเลข 4.2)

เอกสารหมายเลข 4.2

 
 • สรุปผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน 37 ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (5  นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3)
เอกสารหมายเลข 4.3
 

4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารหมายเลข 5.1
 
 • สรุปรายรับจาก NHSO Budget และรายงานการโอนเงินงบเหมาจ่ายรายหัวไตรมาส 2 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.2)
เอกสารหมายเลข 5.2
 
4.7.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนางสุวรรณา พัฒนพงศ์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • สรุปผลการชั่งน้ำหนัก/วัดรอบเอว กวป.  วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน(5 นาที) (เอกสารหมายเลข 6)

เอกสารหมายเลข 6

 
4.7.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางละม้าย ชุมพาที
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
 • สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยแบบบูรณาการ จังหวัดพัทลุง (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 7)
เอกสารหมายเลข 7
 
4.7.6 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย นายมานพ  รามทอง  
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
เอกสารหมายเลข 8
 
4.7.7 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดย นายสุพล ชุมพาที 
 
   
4.7.8 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดยนายสมชาย ธีรศานติพงศ์    
เอกสารหมายเลข 10
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์

 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 • การพิจารณากำหนด คปสอ. และ สถานบริการ รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการในการตรวจราชการ และนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ในช่วงวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2559 จำนวน 2 คปสอ. และ  รพ.สต. คปสอ. ละ 1 แห่ง (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 11)

เอกสารหมายเลข 11
 
 • การจัดกิจกรรมแสดงมุติตาจิตประจำปี 2559 (5 – 10 นาที)

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (นายสุพล  ชุมพาที)
 

หมายเหตุ กิจกรรมผู้บริหารสาธารณสุขไร้พุง มุ่งสุขภาพดี

 1. เวลา 15.00 น. - 16.00 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาแชร์บอล (หญิง)
 2. เวลา 16.00 น - 17.00 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (ชาย) ระหว่างทีม คปสอ.ควนขนุน กับ คณะกรรมการ กวป.
    ขอให้คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เตรียมชุดกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาด้วย  

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต

กลับหน้าหลัก