ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2559
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง


กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”
พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512

กลุ่มงานนิติการ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 9 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป
รายงานการประ กวป. ครั้งที่ 2/2559
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 ....................................................................................................................................................

 

 

3.2 .................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • ..............................................................................................................................
   
4.2 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 

เอกสารหมายเลข 1

(ไฟล์ Power point)

 
4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • ..............................................................................................................................
 

4.4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

 

 
 • การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of Interest) (เอกสารหมายเลข 2)

เอกสารหมายเลข 2

(ไฟล์ Power point)

 

4.5 โรงพยาบาลชุมชน

 

 
 • ..............................................................................................................................
   
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • ..............................................................................................................................
   
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2559
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค

 

กลุ่มงานควบคุมโรค

เอกสารหมายเลข 3.1

(ไฟล์ Power point)

 
 • การดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 โดยนายคำนึง ซ้อนขำ (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)
เอกสารหมายเลข 3.2
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2559 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)

(เอกสารหมายเลข 4.1

(ไฟล์ Power point)

 
 • รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน 37 ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.2)

เอกสารหมายเลข 4.2

(ไฟล์ Power point)

 

4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารหมายเลข 5
 
4.7.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนางสุวรรณา พัฒนพงศ์ นำเสนอรายละเอียดดังนี้   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

เอกสารหมายเลข 6

 
4.7.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 • แจ้งการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรวมพลัง อสม. สร้างความร่วมมือ พิชิตโรคไข้เลือดออก และการจัดกิจกรรม ตามโครงการ อสม.รวมพลังเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุ (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 7.1)
เอกสารหมายเลข 7.1
 
 
 • การส่งต่อโดยใช้ระบบThai Refer จังหวัดพัทลุงโดยนางละม้าย ชุมพาที (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 7.2)
เอกสารหมายเลข 7.2
 
  4.7.6 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย นายมานพ  รามทอง  นำเสนอรายละเอียดดังนี้   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
เอกสารหมายเลข 8
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การปรับแผนการประชุมราชการของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 9)

เอกสารหมายเลข 9

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (นายสุพล  ชุมพาที)
 

หมายเหตุ กิจกรรมผู้บริหารสาธารณสุขไร้พุง มุ่งสุขภาพดี

 1. เวลา 15.00 น. - 16.00 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาแชร์บอล (หญิง)
 2. เวลา 16.00 น - 17.00 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (ชาย) ระหว่างทีม คปสอ.ปากพะยูน กับ คณะกรรมการ กวป.
    ขอให้คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เตรียมชุดกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาด้วย  

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต

กลับหน้าหลัก