ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2559
วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตะโหมด


กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    “การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันได้ ”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2523

กลุ่มงานนิติการ
 

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดทำโครงการพัฒนาทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ โดยการสร้างสถานการณ์จำลองเหมือนมีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จำนวน 18 สถานการณ์ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ฝึกปฏิบัติทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  2558  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีหน่วยปฏิบัติการเข้าร่วม จำนวน 18 หน่วย  ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำโล่รางวัล สำหรับหน่วยปฏิบัติการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ได้ดีตามเกณฑ์การประกวด การฝึกปฏิบัติทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ(EMS Rally) ปีงบประมาณ  2559  หน่วยงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

 • รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 คือ   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง
 • รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 คือ   เทศบาลตำบลบ้านนา
 • รางวัลชนะเลิศ                   คือ   เทศบาลตำบลบางแก้ว
คำกล่าวรายงาน
กลุ่มงานควบคุมโรค
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมทะเลล้านบัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 9 หน้า ให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป
รายงานการประ กวป. ครั้งที่ 1/2559
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 ....................................................................................................................................................

 

 

3.2 .................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • ..............................................................................................................................
   
4.2 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • แนวทางการบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ (PPA)  ปี 2559 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.1)
เอกสารหมายเลข 1.1
 
เอกสารหมายเลข 1.2
 
4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • เป้าหมาย แนวทางและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2559 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.3)
เอกสารหมายเลข 1.3
 

4.4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

 

 
 • ..............................................................................................................................
   

4.5 โรงพยาบาลชุมชน

 

 
 • ..............................................................................................................................
   
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • ..............................................................................................................................
   
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2559
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค

 

กลุ่มงานควบคุมโรค

เอกสารหมายเลข 2.1

 
 • การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดพัทลุง และการดำเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ และดำเนินการกิจกรรม 5 ส โดยนายคำนึง ซ้อนขำ (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2)
เอกสารหมายเลข 2.2
 
เอกสารหมายเลข 2.3
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2559 และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ (GIS  Health) (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)

เอกสารหมายเลข 3.1
 
เอกสารหมายเลข 3.2
 

4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารหมายเลข 4
 
4.7.4 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยนายมานพ  รามทอง   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายในสถานบริการสาธารณสุข (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5)

เอกสารหมายเลข 5

 
4.7.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางอารีย์  ชูแก้ว   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 • สวัสดิการค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษของ อสม. และบุคคลในครอบครัว (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 6)
เอกสารหมายเลข 6
 
4.7.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยนายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • การดำเนินการจัดซื้อร่วม ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาระดับจังหวัด (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 7)
เอกสารหมายเลข 7
 
4.7.7 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล  ชุมพาที   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เอกสารหมายเลข 8
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การพิจารณาค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค โดยนายเฉลิมพงษ์  สุคนธผล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง (เอกสารหมายเลข 9)

เอกสารหมายเลข 9

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (นายสุพล  ชุมพาที)
 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต

กลับหน้าหลัก