ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2559
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทะเลล้านบัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    “งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป็นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้ ขอให้ถือว่า การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง ”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2554 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2554

กลุ่มงานนิติการ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2558 วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม  2558 ณ ห้องประชุมทะเลล้านบัว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว    มีจำนวน  6 วาระ 9 หน้า ให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 ....................................................................................................................................................

 

 

3.2 .................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • สรุปผลการเยี่ยมบ้านและตอบกลับในปีงบประมาณ 2558 โดย นายธีรยุทธ์  คงทองสังข์ (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1)
 
4.2 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 

4.4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

 

 

4.5 โรงพยาบาลชุมชน

 

 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2559
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค

 

กลุ่มงานควบคุมโรค
 • รายงานสถานการณ์โรค 10 ลำดับโดยนายเฉลิมชัย แป้นน้อย (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2)

เอกสารหมายเลข 2

 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2559  (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)

 
 • กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง วันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)

 

4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2558  (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1 )
 
 • สรุปรายรับรายหัวล่วงหน้างบ UC ไตรมาส 1 (เอกสารหมายเลข 4.2)
 
4.7.4 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ   กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินงานพัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรม (15 นาที) (เอกสารหมายเลข 5) 

เอกสารหมายเลข 5

 
4.7.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางละม้าย  ชุมพาที   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 • ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต / ระดับภาคใต้ ปี 2559  (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 6)
 
4.7.6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนางสุวรรณา  พัฒนพงษ์   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • สรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี  เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี  2559 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 7.1)
 
 • แนวทางการดำเนินงานของขวัญปีใหม่ประจำปี  2559 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 7.2)
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การพิจารณางบค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ 2559 โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

 

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (นายสุพล  ชุมพาที)
 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต

กลับหน้าหลัก