ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9/2558
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทะเลล้านบัว ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
...ในบ้านเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด  การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย  จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี  ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ  ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...  พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 11 ธันวาคม 2512
กลุ่มงานนิติการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม      รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 9 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ได้จัดทำและนำเสนอไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว http://203.157.229.11/intranet/intranet.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

 • การถ่ายโอนงานคุ้มครองให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และเทศบาล ดำเนินการร้อยละ 40 (เอกสารหมายเลข 1)

 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
4.2 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
4.4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 

4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 • แนวทางปฏิบัติกรณีหลักเกณฑ์เงือนไขฉบับที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 11.4.2 กำหนดให้ สสอ.มอบหมายหน้าที่ (นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง)

 

สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง

4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2558
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค

 • รายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนกันยายน 2558 (เอกสารหมายเลข 2.1, 2.2)
 • การเตรียมความพร้อมติดตามเฝ้าระวังโรคในผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจน์ (เอกสารหมายเลข 2.3)

 

เอกสารหมายเลข 2.1
เอกสารหมายเลข 2.2
เอกสารหมายเลข 2.3

กลุ่มงานควบคุมโรค

4.7.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 • สถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการ ณ 31 สิงหาคม 2558 (เอกสารหมายเลข 3)
 • การสนับสนุนงบ PP ปี 2558 (เอกสารหมายเลข 4)

 

เอกสารหมายเลข 3
เอกสารหมายเลข 4

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

4.7.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 • สรุปงบลงทุนปี 58 - 59 (เอกสารหมายเลข 5)

 

เอกสารหมายเลข 5

 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การจัดแข่งขันกีฬาสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 12 (เอกสารหมายเลข 6)

 • การกำหนดวัน/สถานที่แข่งขัน/ประเภทกีฬา
 • รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฯ
 • การแบ่งความรับผิดชอบในประเภทกีฬาให้กับ คปสอ.
 • กรอบวงเงินงบประมาณในการจัดการแข่งขัน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
(นายสมคิด ฤทธิศักดิ์)
5.2 การพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การกลั่นกรองการย้ายบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (เอกสารหมายเลข 7) นายสุนทร คงทองสังข์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 6.1 การใช้งานระบบวาระการประชุม กวป. ผ่านอินเตอร์เน็ต (เอกสารหมายเลข 8) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
6.2 การพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลับหน้าหลัก