ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12/2558
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทะเลล้านบัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    “...ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปด้วยดีนั้น นอกจากต้องใช้ความรู้ความสามารถแล้วยังต้องเป็นผู้มีจิตใจสูง มีศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะประพฤติแต่ในสิ่งที่ชอบที่ควร วางตนให้สมเกียรติเป็นผู้ที่ควรแก่การนับถือ”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2498
กลุ่มงานนิติการ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2558 วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน  2558  ณ ห้องประชุมทะเลล้านบัว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน  6 วาระ 10 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 ความก้าวหน้าการจัดแข่งขันกีฬาสาธารณสุขระดับเขต

เอกสารหมายเลข 5

 

3.2 .................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
4.2 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 

4.4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

 

 

4.5 โรงพยาบาลชุมชน

 

 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2559
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค

 

กลุ่มงานควบคุมโรค
 • รายงานสถานการณ์โรค 10 ลำดับโดยนายเฉลิมชัย แป้นน้อย (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.1 และ 1.2)

เอกสารหมายเลข 1.1

เอกสารหมายเลข 1.2

 
 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำเดือนธันวาคม 2558 (เอกสารหมายเลข 1.4)
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2559  (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

 
 • การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2)

 
 • สรุปการนิเทศงานผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 เมื่อ วันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2558 (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3)

 
 • แนวทางการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559 ของกระทรวงสาธารณสุข (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.4)
 

4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • สถานการณ์การเงินการคลัง ณ 30 พฤศจิกายน 2558 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)
 
 • ร่าง การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพหน้า จากการประชุมเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2558 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)

 
4.7.4 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยนายมานพ  รามทอง   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • เกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานถนนปลอดภัย (Must See Clean Street Food) (5  นาที) (เอกสารหมายเลข 4)

เอกสารหมายเลข 4

 
4.7.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางอารีย์ ชูแก้ว    
 • ผลการจัดงานมหกรรม อสม.รวมใจ สร้างสุขภาพดี เพื่อคนเมืองลุง (5  นาที)
   
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ รอบ 1 ตุลาคม 2558 โดยนางเอมอร สะแหละ(เอกสารหมายเลข 5 )

 

 

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (นายสุพล  ชุมพาที)
 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต

กลับหน้าหลัก