ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/2558
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทะเลล้านบัว ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    “...ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมั่นสร้างเจริญ ก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง 100 ปี ส่วนคนไหนที่มีอายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง ความสุจริตจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย...”
    “...ภายใน 10 ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อสำคัญ คือ ต้องหยุดการทุจริตให้สำเร็จและไม่ทุจริตเสียเอง...”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัด ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556
กลุ่มงานนิติการ

3. พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.) โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ตามลำดับดังนี้

 1. คปสอ.เมืองพัทลุง
 2. คปสอ.กงหรา
 3. คปสอ.เขาชัยสน
 4. คปสอ.ตะโหมด
 5. คปสอ.ควนขนุน
 6. คปสอ.ปากพะยูน
 7. คปสอ.ศรีบรรพต
 8. คปสอ.ป่าบอน
 9. คปสอ.บางแก้ว
 10. คปสอ.ป่าพะยอม
 11. คปสอ.ศรีนครินทร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558 วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมทะเลล้านบัว ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 7 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ได้จัดทำและนำเสนอไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว http://203.157.229.11/intranet/intranet.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 ....................................................................................................................................................

 

 

3.2 .................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
4.2 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 

4.4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

 • การจัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริต จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 (5  นาที) (เอกสารหมายเลข 1)
 

4.5 โรงพยาบาลชุมชน

 • การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา ไต และ NCD โดย นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน (5  นาที) (เอกสารหมายเลข 2)

 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2559
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค

 • รายงานสถานการณ์โรค โดยนายเฉลิมชัย แป้นน้อย (10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)
 • สถานการณ์โรคอุบัติใหม่, สรุปการดำเนินงานโรค MERS ในผู้แสวงบุญ(ฮัจญ์), การปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนโปลิโอ โดยนายนิวัช เทพสง (10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)
 • การเตรียมพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ โดยนางพิมลพรรณ สุวรรณลิขิต (5  นาที) (เอกสารหมายเลข 3.3)

 

เอกสารหมายเลข 3.1

เอกสารหมายเลข 3.2

เอกสารหมายเลข 3.3

กลุ่มงานควบคุมโรค

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2559  (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)
 • สรุปสถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 10 อันดับแรก ประจำปีงบประมาณ 2559 (5  นาที) (เอกสารหมายเลข 4.2)

 

เอกสารหมายเลข 4.1

เอกสารหมายเลข 4.2

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู

 • สรุปการประชุมของคณะกรรมการการเงินการคลัง(CFO) (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.1)

 

เอกสารหมายเลข 5.1

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

4.7.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางอารีย์ ชูแก้ว

 • โครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559 (5  นาที) (เอกสารหมายเลข 6.1)
 • งานมหกรรม อสม. รวมใจ สร้างสุขภาพดี เพื่อคนเมืองลุง ประจำปี 2559 (5  นาที) (เอกสารหมายเลข 6.2)

 

เอกสารหมายเลข 6.1

เอกสารหมายเลข 6.2

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

 

4.7.5 กลุ่มงานนิติการ โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

 • การปฏิบัติตามข้อแนะนำ ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 

กลุ่มงานนิติการ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยนายสมชาย ธีรศานติพงศ์

 • ผลการพิจารณากลั่นกลองการย้ายของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (30 นาที)

 

 

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (นายสุพล  ชุมพาที)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต

กลับหน้าหลัก