ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/2558
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทะเลล้านบัว ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ...การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว...
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันที่ 6 สิงหาคม 2524
กลุ่มงานนิติการ

3. พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ แก่โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2557 ระดับ 3 และ 5 มีรายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล ดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน ระดับ 3 (ได้รับใบรับรองประกาศเกียรติคุณ)

 1. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)

โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน ระดับ 5 (ได้รับโล่)

 1. โรงพยาบาลตะโหมด
 2. โรงพยาบาลบางแก้ว
 3. โรงพยาบาลป่าบอน
 4. โรงพยาบาลป่าพะยอม
กลุ่มงานควบคุมโรค
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558 วันพุธ ที่ 30 กันยายน  2558  ณ ห้องประชุมทะเลล้านบัว ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน  6 วาระ 9 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  ได้จัดทำและนำเสนอไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว http://203.157.229.11/intranet/intranet.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 สรุปผลการเยี่ยมบ้านและตอบกลับในปีงบประมาณ 2558 โดย นายธีรยุทธ์  คงทองสังข์ (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1)

เอกสารหมายเลข 1

นายธีรยุทธ์  คงทองสังข์
(โรงพยาบาลพัทลุง)

3.2 ความก้าวหน้าการจัดแข่งขันกีฬาสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับเขต (15 นาที) (เอกสารหมายเลข 2)   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
4.2 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
4.4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปี 2559
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรค

 • รายงานสถานการณ์โรค โดยนายเฉลิมชัย แป้นน้อย (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3)
 • การเตรียมความพร้อมติดตามเฝ้าระวังโรค MERSE โดยนายคำนึง ซ้อนขำ (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 4)

 

เอกสารหมายเลข 3
เอกสารหมายเลข 4

กลุ่มงานควบคุมโรค

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

 • แจ้งแผนการนิเทศงานผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 5 )

 

เอกสารหมายเลข 5

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู

 • สรุปรายรับงบ UC ปี 2558 และติดตามการใช้จ่ายงบ PP 58 โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 6)
 • การปรับเกลี่ยประชากร Non UC ปี59 (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 6)
 • แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังสุขภาพ (15 นาที) (เอกสารหมายเลข 6)

 

เอกสารหมายเลข 6

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

4.7.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางอารีย์ ชูแก้ว

 • โครงการคัดเลือก อสม.ดีเด่นจังหวัดพัทลุง ปี 2559 วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 10 คน / 10 สาขา ส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับที่สูงขึ้น และเป็นตัวแทน ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ โดยได้แจ้งให้มีการคัดเลือกระดับอำเภอแล้วเสร็จ และส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเตรียมการคัดเลือกระดับจังหวัด ซึ่งกำหนดระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2558  ณ  โรงแรมชัยคณาธานี รูปแบบการคัดเลือก คือการจัดเวทีนำเสนอผลงาน และได้กำหนดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการพัทลุง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
  อสม.ดีเด่น จำนวน 10 สาขา คือ
  1. การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
  2. การส่งเสริมสุขภาพ
  3. สุขภาพจิตชุมชน
  4. การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
  5. การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
  6. การคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสุขภาพ
  7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
  8. ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
  9. การจัดการสุขภาพชุมชน
  10. นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก

 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

 

4.7.5 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยนายมานพ รามทอง

 • สรุปผลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 7)

 

เอกสารหมายเลข 7

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

 • พิจารณาตัวชี้วัดสำหรับทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) กับ คปสอ.ปีงบประมาณ 2559 (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 8)

 

เอกสารหมายเลข 8

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน (นายสุพล  ชุมพาที)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
6.2 การพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (นายสุพล  ชุมพาที)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต

กลับหน้าหลัก