เวลา เรื่อง เอกสาร ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ เวลา
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.
 • พิธีเปิด
 • มอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ดาวน์โหลด
09.30 – 09.45 น.
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
09.45 – 10.15 น.
 • การควบคุมป้องกันโรค COVID-19
 • การควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ
ดาวน์โหลด นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 – 11.00 น.
 • พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) ของผู้บริหาร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
11.00 – 12.00 น.
 • การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (พชอ./PCC/หมอครอบครัว/รพ.สต.ติดดาว)
 • คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน
ดาวน์โหลด นางอรสา เหล่าเจริญสุข 20 นาที
 • การดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สุขภาพจิต
 • การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุข ดัชนีความสุข
ดาวน์โหลด นายเจริญ ปราบปรี 20 นาที
 • แพทย์แผนไทย สมุนไพร กัญชาทางการแพทย์
ดาวน์โหลด นายพินิจสินธุ์ เพชรมณี 20 นาที
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น.
 • การพัฒนาสุขภาพในแต่ละกลุ่มวัย
 • ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ดาวน์โหลด นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ 30 นาที
 • การใช้ยาอย่างสมเหตุผล/การจัดการเชื้อดื้อยา
 • การรับยาที่ร้านยา
 • การคุ้มครองผู้บริโภคด้านต่าง ๆ
ดาวน์โหลด นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ 20 นาที
 • การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN
 • ตลาดนัดน่าซื้อ/อาหารริมบาทวิถี
ดาวน์โหลด(1)
ดาวน์โหลด(2)
นายมานพ รามทอง 20 นาที
 • โครงการ 30 บาท รักษาทุกที่
ดาวน์โหลด นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู 15 นาที
 • การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข
 • การบริหารจัดการกำลังคน
ดาวน์โหลด(1)
ดาวน์โหลด(2)
นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ์ 20 นาที
14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.00 – 15.45 น.
 • การพัฒนาคุณภาพข้อมูล
 • การดำเนินงาน Smart hospital
ดาวน์โหลด นายสมใจ หนูฤทธิ์
 • การดำเนินงานตำบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ 2564
 • หลักเกณฑ์การจัดอันดับ คปสอ. ปีงบประมาณ 2564
 • แนวทางการนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลด นายสมใจ หนูฤทธิ์
15.45 – 16.30 น.
 • อภิปราย ซักถามปัญหา และข้อเสนอแนะ
 • พิธีปิด

Visited: 002126