• เอกสารรับนิเทศงานของ คปสอ.
  • แผน กำหนดการ คำสั่ง คกก. นิเทศงานผสมผสาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
  • ไฟล์นำเสนอนิเทศงานผสมผสาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (สสจ.)
  • สรุปผลการนิเทศงานผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ราย คปสอ.
  • แบบฟอร์มรายงานการนิเทศงานผสมผสาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (สำหรับกลุ่มงาน)
  • ส่งรายงานสรุปการนิเทศงานผสมผสาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ราย คปสอ. (สำหรับกลุ่มงาน)
  • เว็บไซต์ระบบประเมินผลตัวชี้วัด สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ 2565