ระบบประเมินผลตัวชี้วัด สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศ

ตามที่ สสจ.พัทลุง ได้กำหนดประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด MOU ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกำหนดตัดยอดข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นั้น
จึงขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัดทุกท่าน บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2565 รอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2565) ทุกตัวชี้วัด พร้อมให้คะแนนตัวชี้วัด โดยตัดยอดข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2565
โดยขอให้บันทึกข้อมูลในแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565
ขอบคุณครับ...
คำชี้แจง
  • เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือน มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
  • กรุณาบันทึกข้อมูลประจำเดือน ให้เสร็จภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป (ยกเว้น เดือนสิงหาคม 2565 บันทึกข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 2 กันยายน 2565)
  • วิธีการบันทึกข้อมูลสามารถศึกษาได้จาก คู่มือการใช้งาน
  • พบปัญหาการใช้งาน หรือข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (จิรพงษ์ แสงทอง) เพื่อแก้ไข/ปรับปรุงต่อไปครับ