ระบบประเมินผลตัวชี้วัด สสจ.พัทลุง ปีงบประมาณ 2565

คำชี้แจง
  • เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือน มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
  • กรุณาบันทึกข้อมูลประจำเดือน ให้เสร็จภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป (ยกเว้น เดือนสิงหาคม 2565 บันทึกข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 2 กันยายน 2565)
  • วิธีการบันทึกข้อมูลสามารถศึกษาได้จาก คู่มือการใช้งาน
  • พบปัญหาการใช้งาน หรือข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (จิรพงษ์ แสงทอง) เพื่อแก้ไข/ปรับปรุงต่อไปครับ