แบบรายงานผลการนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ รอบที่ 2

รหัส กลุ่มงาน คปสอ.เมืองพัทลุง คปสอ.กงหรา คปสอ.เขาชัยสน คปสอ.ตะโหมด คปสอ.ควนขนุน คปสอ.ปากพะยูน คปสอ.ศรีบรรพต คปสอ.ป่าบอน คปสอ.บางแก้ว คปสอ.ป่าพะยอม คปสอ.ศรีนครินทร์
01 กลุ่มงานบริหารทั่วไป f_0808_1130.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1131.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1131.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1131.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1131.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1131.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1132.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1132.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1132.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1132.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1132.docx
[ส่งไฟล์]
02 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข f_0727_1402.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1118.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1425.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_2338.docx
[ส่งไฟล์]
f_0730_2226.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_2338.docx
[ส่งไฟล์]
f_0730_2227.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_2339.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_2339.docx
[ส่งไฟล์]
f_0730_2227.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1445.docx
[ส่งไฟล์]
03 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด f_0806_1344.docx
[ส่งไฟล์]
f_0806_1344.docx
[ส่งไฟล์]
f_0806_1346.docx
[ส่งไฟล์]
f_0806_1346.docx
[ส่งไฟล์]
f_0806_1347.docx
[ส่งไฟล์]
f_0806_1347.docx
[ส่งไฟล์]
f_0806_1348.docx
[ส่งไฟล์]
f_0806_1348.docx
[ส่งไฟล์]
f_0806_1348.docx
[ส่งไฟล์]
f_0806_1349.docx
[ส่งไฟล์]
f_0806_1349.docx
[ส่งไฟล์]
04 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
[ส่งไฟล์]

[ส่งไฟล์]

[ส่งไฟล์]
f_0822_1403.docx
[ส่งไฟล์]
f_0810_1034.docx
[ส่งไฟล์]
f_0822_1403.docx
[ส่งไฟล์]
f_0810_1035.docx
[ส่งไฟล์]
f_0822_1403.docx
[ส่งไฟล์]
f_0822_1404.docx
[ส่งไฟล์]
f_0810_1035.docx
[ส่งไฟล์]

[ส่งไฟล์]
05 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ f_0802_0634.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_1028.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_1029.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1625.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_0654.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1453.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_0923.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1453.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_1209.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_0714.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1453.docx
[ส่งไฟล์]
06 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข f_0801_1007.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1007.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1008.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1008.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1008.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1009.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1009.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1009.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1009.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1010.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1010.docx
[ส่งไฟล์]
07 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข f_0811_1130.docx
[ส่งไฟล์]
f_0811_1130.docx
[ส่งไฟล์]
f_0811_1130.docx
[ส่งไฟล์]
f_0811_1130.docx
[ส่งไฟล์]
f_0811_1131.docx
[ส่งไฟล์]
f_0811_1131.docx
[ส่งไฟล์]
f_0811_1132.docx
[ส่งไฟล์]
f_0811_1132.docx
[ส่งไฟล์]
f_0811_1133.docx
[ส่งไฟล์]
f_0811_1133.docx
[ส่งไฟล์]
f_0811_1134.docx
[ส่งไฟล์]
08 กลุ่มงานประกันสุขภาพ f_0801_1348.docx
[ส่งไฟล์]
f_0805_1038.docx
[ส่งไฟล์]
f_0803_1552.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_2014.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_1132.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_1812.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_2015.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_1811.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_1811.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_1132.docx
[ส่งไฟล์]
f_0803_1617.docx
[ส่งไฟล์]
09 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ f_0802_1454.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_1455.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_1456.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_1203.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_0945.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_1204.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_0946.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_1204.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_0945.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_0946.docx
[ส่งไฟล์]
f_0802_1457.docx
[ส่งไฟล์]
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล f_0902_0917.docx
[ส่งไฟล์]
f_0902_0921.docx
[ส่งไฟล์]
f_0902_0919.docx
[ส่งไฟล์]
f_0901_1613.docx
[ส่งไฟล์]
f_0901_1628.docx
[ส่งไฟล์]
f_0901_1613.docx
[ส่งไฟล์]
f_0901_1628.docx
[ส่งไฟล์]
f_0901_1614.docx
[ส่งไฟล์]
f_0901_1615.docx
[ส่งไฟล์]
f_0901_1628.docx
[ส่งไฟล์]
f_0902_0916.docx
[ส่งไฟล์]
11 กลุ่มกฎหมาย f_0729_1214.docx
[ส่งไฟล์]
f_0729_1214.docx
[ส่งไฟล์]
f_0729_1215.docx
[ส่งไฟล์]
f_0729_1215.docx
[ส่งไฟล์]
f_0729_1216.docx
[ส่งไฟล์]
f_0729_1216.docx
[ส่งไฟล์]
f_0729_1216.docx
[ส่งไฟล์]
f_0729_1217.docx
[ส่งไฟล์]
f_0729_1218.docx
[ส่งไฟล์]
f_0729_1218.docx
[ส่งไฟล์]
f_0729_1218.docx
[ส่งไฟล์]
12 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย f_0803_0941.docx
[ส่งไฟล์]
f_0803_0943.docx
[ส่งไฟล์]
f_0803_0947.docx
[ส่งไฟล์]
f_0803_0951.docx
[ส่งไฟล์]
f_0803_0927.docx
[ส่งไฟล์]
f_0803_0950.docx
[ส่งไฟล์]
f_0803_0931.docx
[ส่งไฟล์]
f_0803_0948.docx
[ส่งไฟล์]
f_0803_0953.docx
[ส่งไฟล์]
f_0803_0934.docx
[ส่งไฟล์]
f_0803_0945.docx
[ส่งไฟล์]
13 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก f_0729_2121.docx
[ส่งไฟล์]
f_0729_2122.docx
[ส่งไฟล์]
f_0729_2123.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1526.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1540.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1525.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1540.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1523.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1524.docx
[ส่งไฟล์]
f_0801_1542.docx
[ส่งไฟล์]
f_0729_2125.docx
[ส่งไฟล์]
14 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน f_0808_1103.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1104.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1104.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1104.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1105.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1105.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1105.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1105.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1106.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1106.docx
[ส่งไฟล์]
f_0808_1106.docx
[ส่งไฟล์]
15 งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ f_0731_2305.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_2306.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_2306.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_2306.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_2307.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_2307.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_2307.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_2307.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_2307.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_2308.docx
[ส่งไฟล์]
f_0731_2308.docx
[ส่งไฟล์]
รหัส กลุ่มงาน คปสอ.เมืองพัทลุง คปสอ.กงหรา คปสอ.เขาชัยสน คปสอ.ตะโหมด คปสอ.ควนขนุน คปสอ.ปากพะยูน คปสอ.ศรีบรรพต คปสอ.ป่าบอน คปสอ.บางแก้ว คปสอ.ป่าพะยอม คปสอ.ศรีนครินทร์